Algemene voorwaarden

 Arnhem, januari 2012 (gewijzigd 1 maart 2014)

1. Algemeen

– in de algemene vooraarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft
Opdrachtnemer: Kuipers Consultancy
– Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.
– Andere voorwaarden gelden slechts als Opdrachtnemer dit schriftelijk heeft aanvaard en gelden uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst.

2. Opdrachten / overeenkomsten

– Opdrachten en overeenkomsten komen tot stand op het moment dat de door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende Opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen dan wel doordat Opdrachtnemer door Opdrachtgever feitelijk in staat wordt gesteld met diensten dan wel de voorbereidingen daarvan aan te vangen.
– Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie, documenten en gegevens.
– Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
– Opdrachtnemer zal de door haar geoffreerde diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
– alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij door Opdrachtnemer schriftelijk anders is aangegeven.
– Tussentijds overeengekomen wijzigingen in de opdracht zullen door Opdrachtnemer schriftelijk worden bevestigd. Indien tussentijdse wijzigingen consequenties hebben voor beoogde resultaten, de tijdsplanning en/of het overeengekomen honorarium zal Opdrachtnemer dit in het vroegst mogelijk stadium melden. Eventuele overeengekomen meerwerkzaamheden zullen als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever worden bevestigd.

3. Vergoedingen

– Opdrachtnemer zal voor de te verrichten diensten aan Opdrachtgever vergoedingen in rekening brengen op basis van nacalculatie. Vergoedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde tarieven per uur, sessie, per dagdeel of per dag te vermeerderen met eventueel verschuldigde BTW en andere heffingen van overheidswege. Eventuele opdrachtgebonden kosten en reis- en verblijfkosten worden afzonderlijk gedeclareerd.
– Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en de hiervoor genoemde kostenvergoedingen die Opdrachtnemer noodzaakt tot tariefsaanpassing kan worden doorberekend.
– De administratieve gegevens van Opdrachtnemer vormen de grondslag en zijn beslissend voor het bepalen van de aan de opdracht bestede tijd.
– Bij annulering geldt een vergoedingspercentage van het overeengekomen honorarium plus de werkelijk gemaakte kosten t.b.v. voorbereiding te verrichten werkzaamheden, exclusief eventuele BTW.
* Minder dan 3 dagen geldt een vergoeding van 100% van het honorarium
* Tussen 3 en 10 dagen geldt een vergoeding van 90% van het honorarium
* Tussen 10 en 20 dagen geldt een vergoeding van 75% van het honorarium
* Tussen 20 en 30 dagen geldt een vergoeding van 50% van het honorarium
* Tussen 30 en 40 dagen geldt een vergoeding van 25% van het honorarium
* Tussen 40 en 50 dagen geldt een vergoeding van 10% van het honorarium

4. Uitvoering opdracht

– Opdrachtnemer zal zich maximaal inspannen om op correcte, zorgvuldige en deskundige wijze de beoogde resultaten te realiseren. E.e.a. binnen de grenzen van de ter beschikking staande middelen en het overeengekomen tijdschema. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet realiseren van het tijdschema en/of niet behalen van beoogde doelstellingen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
– Voor een goede uitvoering van de opdracht zal Opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens verstrekken die Opdrachtnemer nodig heeft voor zijn werk.
– Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens jegens derden en zal alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de belangen van Opdrachtgever te beschermen.
– Alle informatie verstrekt door Opdrachtgever wordt slechts gebruikt voor realisering van de doelstelling van de opdracht. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer alle verstrekte informatie na gebruik retourneren.
– Op verzoek van Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever kosteloos een werkruimte met telefoonaansluiting en desgewenst en fax – internetaansluiting.
– Eventuele derde partijen worden enkel na onderling overleg bij de uitvoering van de opdracht ingeschakeld.
– Klachten over de dienstverlening en/of de facturering door Opdrachtnemer dienen zo vroeg mogelijk ter kennis van Opdrachtnemer te worden gebracht, doch uiterlijk acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Het indienen van een klacht ontheft Opdrachtgever niet van overeengekomen betalingsverplichtingen. Indien een klacht naar oordeel van Opdrachtnemer gegrond is, heft zij het recht om het bedrag van de declaratie aan te passen of om de dienst opnieuw te verrichten.

5. Intellectueel eigendom

– Werkwijzen, instrumenten, onderzoeksmethoden, rapporten, adviezen en modellen e.d. welke zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht worden en blijven, zowel tijdens als na gebruik van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend het eigendom van Opdrachtnemer. Openbaarmaking hiervan is exclusief voorbehouden aan Opdrachtnemer.
– Opdrachtgever heeft het recht door Opdrachtnemer geproduceerde stukken te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de eigen organisatie, voor zover dit aansluit bij het doel van de opdracht.

6. Betaling

Het honorarium en de kosten, welke indien van toepassing, op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, worden tweewekelijks dan wel maandelijks gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de aangegeven bankrekening.
– Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de factuur binnen de vastgestelde termijn te voldoen, is de Opdrachtnemer gerechtigd vanaf factuurdatum 2% rentevergoeding per maand en administratiekosten in rekening te brengen. Opdrachtnemer is verder gerechtigd haar vordering direct ter incasso uit handen te geven waarbij alle (buiten)gerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever komen.
– Opdrachtgever dient zorg te dragen voor betaling van verschuldigde bedragen zonder enige korting of compensatie tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door Opdrachtnemer afgegeven creditnota’s mogen voor verrekening worden gebruikt.
– Indien Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst een redelijk vermoeden verkrijgt van de vermindering van de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, is zij gerechtigd iedere verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan of een in het bancair verkeer aanvaardbaar geachte zekerheid heeft gesteld.

7. Aansprakelijkheid

– Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop Opdrachtgever bij uitvoering van de opdracht mag vertrouwen. Wanneer een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Wanneer Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium – exclusief BTW en overige kosten – dat Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden heeft ontvangen. Bij opdrachten met een doorlooptijd langer dan 3 maanden, is Opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium over de laatste 3 maanden.
– Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele risico’s die verbonden zijn aan de deelname aan, in het kader van een opdracht, bij derden ingekochte activiteiten. Voor deze ingekochte activiteiten gelden de algemene voorwaarden van deze derde partij.
– Eventuele aanspraken van Opdrachtgever dienen uiterlijk binnen drie maanden na het ontdekken van de schade, en nooit later dan drie maanden na voltooiing van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
– Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder mede wordt verstaan gederfde winst, is uitgesloten.
– Ieder verdergaande aansprakelijkheid is tevens uitgesloten.

8. Overmacht

– In het geval overmacht, waaronder o.a. begrepen ziekte van personeel en bedrijfsstoornissen, is Opdrachtnemer gerechtigd werkzaamheden aan de opdracht te beëindigen indien voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet kan worden gevergd.
– Bij tijdelijke overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, zonder dat gerechtelijke tussenkomst vereist is en zonder dat Opdrachtnemer gehouden is tot betaling van enige vergoeding aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer behoudt aanspraak van alle verrichte werkzaamheden.
– Indien sprake is van blijvende overmacht voor een periode van tenminste vier maanden, is zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met schriftelijke verklaring te ontbinden. Opdrachtnemer is in zo een situatie niet gehouden Opdrachtgever enige vergoeding te betalen.

9. Duur van de overeenkomst en opzegging

– De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever eindigt met voltooiing van de overeengekomen werkzaamheden. Financieel gezien is de uitvoering voltooid, zodra Opdrachtgever de laatste factuur van Opdrachtnemer heeft voldaan.
– Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen indien zij van mening zijn dat de opdracht niet meer kan worden uitgevoerd volgens de overeengekomen specificaties. Partijen dienen dit in het vroegst mogelijke stadium schriftelijk en gemotiveerd ter kennis te brengen van de wederpartij.
– Indien de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd door Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd alle reeds verrichte werkzaamheden en gemakte kosten – waaronder nadrukkelijk begrepen kosten van opdrachtverwerving en ontwikkeling projectvoorstel – en een compensatie voor het optredende bezettingsverlies in rekening te brengen. Voor deze compensatie wordt uitgegaan van het geprognosticeerde honorarium voor de eerste twee maanden, te rekenen vanaf het moment van voortijdige beëindiging van de overeenkomst.
– Opdrachtnemer is gerechtigd om iedere verdere uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en iedere met Opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door enkele schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever – onverminderd alle aan Opdrachtnemer toekomende rechten – in het geval van: niet behoorlijke nakoming van op Opdrachtgever rustende verplichtingen; aanvraag surseance van betaling door Opdrachtgever; faillissement van Opdrachtgever; beslaglegging op de goederen van Opdrachtgever; en benadering door Opdrachtgever van zijn crediteuren voor een schuldsanering en/of afbetalingsregeling.

10. Toepassing recht en arbitrage

– Op de door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten en op overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is het Nederlands recht van toepassing.
– Alle geschillen die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten ontstaan over de uitvoering van door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten, offertes e.d. zullen, voor zover dit niet anders door de wet dwingend is voorgeschreven, worden beslecht door het Nederlands Arbitrage Instituut, tenzij partijen alsnog voorafgaand bindend advies overeenkomen.

Wilt u graag de algemene voorwaarden in pdf ontvangen?
Stuur een mail of bel 026 – 84 89 069