Klachtenreglement

Met betrekking tot de dienstverlening verklaart Kuipers Consultancy, vertegenwoordigd door J.Th. Kuipers, dat de volgende interne klachtenregeling van toepassing is:

De klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij Kuipers Consultancy worden ingediend. bij voorkeur schriftelijk naar info@kuipersconsultancy.nl
Een extern persoon, welke niet bij de klacht betrokken is, beoordeeld de klacht.

Definitie van een klacht

Een klacht is een schriftelijke of mondelinge uiting van ontevredenheid gericht aan Kuipers Consultancy, met betrekking op de uitvoering van haar werkzaamheden, waarop door de indiener een antwoord of oplossing verwacht wordt.

Procedure

De indiener van een schriftelijke – mondelinge klacht krijgt binnen twee weken bericht van ontvangst van de klacht.

De klager ontvangt een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht.

In deze bevestiging is opgenomen de datum waarop de gedragingen en / of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft hebben plaatsgevonden, evenals een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Als een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de indiener van de klacht daarvan uiterlijk binnen vier weken na de ontvangstdatum op de hoogte gesteld.

Een klacht wordt binnen zes weken na de ontvangstdatum afgehandeld, waarbij er een mogelijkheid is deze termijn gemotiveerd te verlengen. De klacht wordt behandeld door een onafhankelijke werknemer / commissielid, die zelf niet bij de klacht betrokken is.

De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en / of uitlating betreft die langer dan een 6 maanden voor indiening van de klacht heeft / hebben plaatsgevonden.

Zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen dient er van deze gelegenheid een schriftelijk verslag te worden opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als diegene waarop de klacht betrekking heeft toegezonden. De klacht dient binnen een periode van 4 weken na indiening van de klacht te worden afgehandeld.

De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.
Kuipers Consultancy draagt zorg voor een registratie klachten: datum van binnenkomst, datum van ontvangstbevestiging, aard van de klacht, de behandelaar van de klacht, uitkomst van de afhandeling, datum waarop de klacht is afgehandeld, evenals van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen. Deze registratie wordt eens per kwartaal aan de opdrachtgever gezonden.

Kuipers Consultancy houdt zich aan de bepalingen in haar privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens, blijft gelden.

 

Arnhem, 1 september 2010(gewijzigd 18 april 2019)