Mediation

Mediation is een methodiek van conflictoplossing buiten de rechter om. De mediator heeft een strikt neutrale positie. De mediator is geen rechter of arbiter die besluit wie gelijk heeft. De belangrijkste taak in een arbeidsconflict is het zodanig begeleiden van werkgever en werknemer dat een oplossing gevonden wordt die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is.

Verloop mediation traject

Het traject is vertrouwelijk en heeft een besloten karakter. Alle betrokken partijen (werkgever, werknemer, mediator en eventueel bij de mediation betrokken deskundigen) verplichten zich tot geheimhouding. De mediator vraagt als eerste in een individueel gesprek werkgever en werknemer naar het ontstaan van het conflict. Zij geven ieder hun eigen toelichting. Daarna wordt onder begeleiding van de mediator naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing gezocht.

Oplossingen als gevolg van mediation

De mediation kan verschillende soorten oplossingen tot gevolg hebben:

  • geslaagde werkhervatting werknemer binnen eigen organisatie (al dan niet op de eigen werkplek)
  • geslaagde werkhervatting werknemer bij andere werkgever
  • beëindiging van de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer

De activiteiten van de mediator zijn er mede op gericht de werknemer te ondersteunen bij zijn re-integratie in het arbeidsproces.

Preventieve bemiddeling

Aan een ziekmelding, welke mede veroorzaakt is door een arbeidsconflict, gaan vaak duidelijke signalen vooraf. Het in een vroeg stadium aanpakken van de problemen kan erger voorkomen. De ervaring leert dat juist dan het inschakelen van mediation zinvol is. Bij een conflict met een zieke werknemer zijn er twee aandachtsgebieden: het oplossen van het conflict en het genezen van de patiënt. Bij een preventieve mediation kan een ziekmelding wellicht worden voorkomen.

Duur mediation

De gemiddelde duur van mediation is 6 tot 10 weken waarbij verschillende gesprekken plaats vinden, zowel individueel als gezamenlijk. Gemiddeld wordt zeven tot tien uur overlegd, verspreid over een aantal gesprekken (gespreksduur meestal een tot twee uur).

Activiteiten van de mediator vanaf aanvang traject: bijeenkomsten, verslaglegging, bestuderen van stukken, opstellen overeenkomsten,  contacten met belanghebbenden (digitaal of telefonisch), eventueel contacten met derden en overige werkzaamheden. Daarnaast wordt in rekening gebracht alle overige directe en indirecte kosten van het traject, zoals eventuele huur van ruimtes, reiskosten, eventuele kosten van betrokken derden, vermeerderd met wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Meer weten over onze aanpak?

Neem contact op via mail of bel 026 – 84 89 069 voor een afspraak. Dan heeft u direct de kans om te zien of de ‘klik’ er is als start voor een goed bemiddelingstraject.