Privacy beleid

Versie 0.2 | 1 september 2014

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Kuipers Consultancy. Kuipers Consultancy respecteert de privacy van alle deelnemers, opdrachtgevers en de gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 1 – Toepasselijkheid 
reglement

 1. Dit Privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Kuipers Consultancy zijn verstrekt.
 2. Kuipers Consultancy hecht het grootste belang aan vertrouwelijkheid en daarmee ook de privacy van deelnemers en opdrachtgevers die persoonsgegevens aan Kuipers Consultancy verstrekken. Zij gebruikt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens alleen voor de in dit Privacy statement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 3. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens op grond van de toepasselijke regelgeving gemeld dient te worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), zal een melding worden gedaan. Deze meldingen zijn alsdan te raadplegen in het Wbp-meldingsregister dat openbaar toegankelijk is op de website van het CBP.

 

 Artikel 2 – Verstrekken persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Kuipers Consultancy dienen deelnemers en opdrachtgevers de voor de werkzaamheden van Kuipers Consultancy benodigde persoonsgegevens te verstrekken.

Artikel 3 – Doeleinden gebruik

1. De door deelnemers en opdrachtgevers aan Kuipers Consultancy verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:
a. de inschrijving van deelnemers en opdrachtgevers uit te kunnen voeren en te beheren;
b. deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren;
c. deelnemers en opdrachtgevers toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van eventuele (neven)sites van Kuipers Consultancy;
d. deelnemers en opdrachtgevers gebruik te kunnen laten maken van de diensten van Kuipers Consultancy ;
e. met deelnemers en opdrachtgevers een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden;
f. deelnemers en opdrachtgevers, outplacement- en/of loopbaanadvies, overige (werkgerelateerde) diensten en/of opleidingen en/of opleidingsmogelijkheden aan te (kunnen) bieden;
g. deelnemers en opdrachtgevers deel te (kunnen) laten nemen aan door Kuipers Consultancy aangeboden onderzoeken/testen en het genereren van onderzoek/testresultaten;
h. de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te bevorderen en te stimuleren;
i. deelnemers in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere relaties van Kuipers Consultancy ;
j. deelnemers en opdrachtgevers te informeren over soortgelijke producten en/of diensten van Kuipers Consultancy ;
k. deelnemers en opdrachtgevers te informeren over zaken die voor deelnemers en opdrachtgevers naar het oordeel van Kuipers Consultancy van belang zijn;
l. de arbeidsmarkt en het eigen bestand met deelnemers en opdrachtgevers te analyseren;
m. het profiel en/of het curriculum vitae van deelnemers, nadat deelnemers daartoe uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven, al dan niet geanonimiseerd te verstrekken aan opdrachtgevers of relaties van Kuipers Consultancy ;
n. deelnemers en opdrachtgevers periodiek bedrijfsinformatie van Kuipers Consultancy te doen (laten) toekomen (indien en voor zover deelnemers en opdrachtgevers hiervoor in aanmerking komen);
o. deelnemers en opdrachtgevers periodiek een of meerdere voor de relevante flyers en nieuwsbrieven al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen (indien en voor zover deelnemers en opdrachtgevers hiervoor in aanmerking komen);
p. deelnemers en opdrachtgevers te informeren over de diensten van door Kuipers Consultancy zorgvuldig geselecteerde partners door te geven voor zover deelnemers en opdrachtgevers hiervoor toestemming hebben gegeven;

2. Door zich bij Kuipers Consultancy in te schrijven verlenen deelnemers en opdrachtgevers Kuipers Consultancy het recht om de bij de registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor onder 3.1 genoemde doeleinden, voor zover in lijn met de relatie en onderliggende overeenkomst tussen deelnemers respectievelijk opdrachtgevers en Kuipers Consultancy .
3. Deelnemers en opdrachtgevers kan de mogelijkheid worden geboden om aan te geven dat persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om hen per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten van Kuipers Consultancy . Deelnemers en opdrachtgevers kunnen de door hen verleende toestemming op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar info@kuipersconsultancy.nl
4. Indien de gegevens van deelnemers en opdrachtgevers worden gebruikt door Kuipers Consultancy om deelnemers en opdrachtgevers periodiek nieuwsbrieven of flyers al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen, kunnen deelnemers en opdrachtgevers zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@kuipersconsultancy.nl met het verzoek die gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken. 


Artikel 4 – Verstrekken gegevens aan derden / openbaar maken gegevens

Kuipers Consultancy verstrekt geen persoonsgegevens van deelnemers en opdrachtgevers aan derden, behoudens indien en voor zover:

 1. dit als zodanig in dit Privacy reglement is aangegeven;
 2. Kuipers Consultancy daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;
 3. dit naar het oordeel van Kuipers Consultancy noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen;
 4. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte persoons-gegevens en andere, minder vergaande mogelijkheden ontbreken.

Artikel 5 – Verwerken van bijzondere persoonsgegevens

Kuipers Consultancy verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens van deelnemers en opdrachtgevers, voor zover deelnemers en opdrachtgevers hier expliciet toestemming voor geven dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.

Artikel 6 Website

 1. Kuipers Consultancy is verantwoordelijk voor de exploitatie van de website kuipersconsultancy.nl
 2. De website van Kuipers Consultancy is openbaar toegankelijk, met uitzondering van de op de website aanwezige Portal(s) zoals login / intranet.
 3. Iedereen kan het openbare gedeelte van de website van Kuipers Consultancy bezoeken zonder zijn persoonsgegevens aan Kuipers Consultancy door te geven. 


Artikel 7 – Verwijzingen en links

De website van Kuipers Consultancy kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Kuipers Consultancy is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Kuipers Consultancy raadt deelnemers en opdrachtgevers dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat zij op de hoogte zijn hoe deze derden met zijn of haar persoonsgegevens omgaan.

 Artikel 8 – Gebruik logbestanden

De website van Kuipers Consultancy verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van deelnemers en opdrachtgevers, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar deelnemers en opdrachtgevers is doorgelinkt naar de website van Kuipers Consultancy, het IP-adres van de Internet Service Provider van deelnemers en opdrachtgevers, het besturingssysteem van deelnemers en opdrachtgevers, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die deelnemers en opdrachtgevers heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat deelnemers en opdrachtgevers doorsturen of downloaden van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Kuipers Consultancy te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Artikel 9 – Cookies

 1. Kuipers Consultancy maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.
 2. Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Wij gebruiken deze cookies om onze website optimaal te laten functioneren. Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
 3. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.


Artikel 10 – Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden

 1. Kuipers Consultancy spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van deelnemers en opdrachtgevers te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers bij Kuipers Consultancy , die namens Kuipers Consultancy toegang hebben tot de persoonsgegevens van deelnemers en opdrachtgevers, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. In de overeenkomsten met deelnemers en opdrachtgevers is de vertrouwelijkheid als speerpunt geborgd.
 2. Ondanks de door Kuipers Consultancy genomen veiligheidsmaatregelen, zou het onverhoopt kunnen voorkomen dat derden er in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de persoonsgegevens van deelnemers en opdrachtgevers voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Kuipers Consultancy kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. Kuipers Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op grond van dit Privacy reglement of met toestemming van deelnemers en opdrachtgevers zijn verstrekt. Tevens is Kuipers Consultancy niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n). 
 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van Kuipers Consultancy voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.
 2. Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.500,– per gebeurtenis en per kalenderjaar.
 3. De aansprakelijkheid van Kuipers Consultancy zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval kan worden uitgekeerd.

Artikel 12 – Inzagerecht

 1. Deelnemers en opdrachtgevers kunnen Kuipers Consultancy op elk gewenst moment via info@kuipersconsultancy.nl aan te geven welke gegevens Kuipers Consultancy van hem of haar (heeft) verwerkt.
 2. Daarnaast kunnen deelnemers en opdrachtgevers op elk gewenst moment Kuipers Consultancy via de hiervoor beschreven contactgegevens verzoeken zijn of haar gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

Artikel 13 – Bewaartermijn gegevens deelnemer

De bewaartermijn past bij het doel van de verwerking van overgedragen stukken en is in de regel maximaal twee jaar. Om doelmatigheidsredenen kan daarvan worden afgeweken.

Artikel 14 – Vragen, opmerkingen en klachten

Indien deelnemers en opdrachtgevers vragen, opmerkingen of klachten hebben over dit Privacy reglement en de manier waarop Kuipers Consultancy zijn of haar gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kan hij of zij deze per e-mail aan Kuipers Consultancy kenbaar maken via info@kuipersconsultancy.nl.

 Artikel 15 – Aanpassen Privacy reglement

 1. Kuipers Consultancy heeft het recht dit Privacy reglement op elk gewenst moment aan te passen. In het geval van een relevante en specifieke aanpassing van het Privacy reglement worden deelnemers en opdrachtgevers ter zake geïnformeerd. Het meest actuele Privacy reglement is in te zien op de website van Kuipers Consultancy .
 2. Indien bepalingen uit dit Privacy reglement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, worden deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn en worden vervangen. De overige bepalingen van het Privacy reglement blijven onverminderd van kracht.

Arnhem, september 2014

Kuipers Consultancy
026 – 84 89 069
info@kuipersconsultancy.nl