Verbetertrajecten | Verbetertraject bij disfunctioneren

De meeste organisaties weten dat ze voortdurend moeten ontwikkelen en verbeteren ipv veranderen. Zo blijven zij op koers in een omgeving die steeds sneller verandert. Valkuilen zijn vaak de dagelijks operationele klussen waardoor de echt belangrijke zaken blijven liggen. Om de effectiviteit en efficiency binnen organisaties en bedrijven te verbeteren biedt Kuipers Consultancy een integrale aanpak in de vorm van verbetermanagement trajecten in plaats van verandertrajecten aan waarbij positief meetbare resultaten worden behaald. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat mensen niet willen veranderen maar wel willen verbeteren. Verbetering kan verandering tot gevolg hebben, verandering is geen doel op zich. In onderstaand model de effecten bij een verbeter- of bij een verandertraject.

De focus ligt op de relatie tussen instrumenten, structuren, processen en gedrag met als uitkomst de organisatie cultuur. We maken o.a. gebruik van de 8 succesfactoren van Kotter en het krachtenmodel.

Meetbare verbetering

Door training, coaching en advies m.b.t. de randvoorwaarden worden de beoogde doelstellingen gerealiseerd. De bijeenkomsten zijn gericht op het verbeteren en bekrachtigen van Vaardigheden, Attitude en Kennis om processen te optimaliseren. Deelnemers krijgen instrumenten en methoden (Lean, Six Sigma) aangereikt welke direct toegepast kunnen worden in de dagelijkse praktijk. Door deze directe toepasbaarheid en de follow up in de vorm van intervisie bij de vervolgbijeenkomsten, wordt inzicht, eigenaarschap en borging tijdens de dagelijkse werkzaamheden gerealiseerd met meetbare verbetering en kostenreductie als resultaat. De volgende onderwerpen ziet u bij verbetertraject terug:
– verbeteren van het rendement
– verbeteren van de kwaliteit
– verkorten van de doorlooptijd
– verhogen van de klanttevredenheid

De organisatie in beweging door verbetermanagement

Verandering betekent spanning en angst voor het nieuwe. Kuipers Consultancy creëert tijdens de trainingen en coachingssessies een veilige leeromgeving waarbinnen fouten gemaakt mogen worden.
Helderheid, duidelijkheid, betrokken medewerkers, open overlegstructuren tussen alle partijen met daarbij het einddoel voor ogen houdend hebben er voor gezorgd dat we onze expertise in verbetermanagement-trajecten en projectmanagement hebben opgebouwd met diverse trajecten als referentie. Mensen motiveren, enthousiasmeren, stimuleren en in beweging brengen is onze grote kracht.

Verbetertraject bij disfunctioneren

Disfunctioneren betekent dat de medewerker in de dagelijkse praktijk niet voldoet aan de eisen die horen bij de functie. Iemand ontslaan met als reden disfunctioneren is niet makkelijk, want het functioneren van de medewerker is afhankelijk van vele factoren.

Wanneer de werkgever het disfunctioneren van een werknemer ontdekt, dient hij de werknemer hier zo snel mogelijk op aan te spreken. Daarbij moet de werkgever het ongewenste gedrag zo concreet mogelijk omschrijven en aangeven wat en hoe er verbeterd moet worden, met andere woorden, er moet een verbetertraject worden opgestart. Daarbij is het functieprofiel leidend. Wat zijn de functie eisen; daarin staat duidelijk beschreven wat er van de werknemer wordt verwacht t.a.v. taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zijn de randvoorwaarden voldoende aanwezig? Het niet behalen van targets – komt dit door gedrag van de medewerker of zijn er bijvoorbeeld externe factoren debet aan het niet behalen van de doelstellingen. Is dit het geval, dan wordt het voor een werkgever lastig om wegens disfunctioneren te ontslaan. Wanneer een medewerker niet weet wat er van hem wordt verwacht dan kan de persoon er ook niet aan voldoen.

In het verbetertraject moet de werknemer de gelegenheid krijgen om zijn functioneren te verbeteren. Belangrijk is dat werkgever en werknemer de gemaakte afspraken bij aanvang vastleggen en vervolgens tussentijds evalueren om te bekijken of het functioneren van de werknemer is verbeterd én of de randvoorwaarden – om succesvol te zijn – voldoende aanwezig zijn. Indien de werknemer weer naar behoren functioneert, kan het verbetertraject (voorlopig) worden afgerond. Is dit niet het geval dan zal een werkgever onderzoeken of het mogelijk is om een minnelijke regeling te treffen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn dan kan de werkgever procederen om de arbeidsovereenkomst te laten eindigen.

Als werkgever dien je de werknemer een redelijke kans te hebben gegeven om zijn functioneren te verbeteren. Wanneer dit niet het geval is dan kan dit in een ontbindingsprocedure leiden tot het niet honoreren van het ontbindingsverzoek, dan wel een vergoedingsophogend effect hebben.

Goed werkgeverschap betekent het aanbieden van een gedegen verbetertraject welke zorgvuldig is vormgegeven. Bij de start van het verbetertraject de medewerker op non-actief stellen of ontslag aanzeggen, kan dus niet!

Een goed verbetertraject bij disfunctioneren:

  • brengt huidige situatie en gewenste situatie goed in kaart;
  • biedt de medewerker daadwerkelijk kans om zijn functioneren te verbeteren;
  • biedt de medewerker professionele ondersteuning van buitenaf voor inzicht ontwikkeling en verbetering;
  • de medewerker moet een redelijke termijn krijgen om zijn functioneren te verbeteren. Een periode van tenminste 4 tot 6 maanden is gebruikelijk, e.e.a. afhankelijk van de duur van het dienstverband;
  • bevat SMART geformuleerde verbeterpunten, acties en tijdspad waarbinnen de medewerker deze acties moet realiseren. Zo weet de persoon wat er van hem wordt verwacht en hoe zijn inspanningen zullen worden getoetst;
  • bevat tussentijdse afspraken waarbij werkgever en werknemer het verbetertraject evalueren en waarbij indien nodig doelen worden bijgesteld;
  • wordt zorgvuldig met eindevaluatie afgerond. Zorg dat de medewerker kort na afloop van het verbetertraject te horen krijgt of het traject is geslaagd. Geef de medewerker de kans om zijn visie op het verloop van het verbetertraject te geven. Daarna volgt het eindoordeel over het al dan niet slagen van het verbetertraject.

Meer weten over onze verbetertrajecten?

Kuipers Consultancy brengt ambitie en motivatie samen en maakt van verandering een verbetering! Wilt u meer weten over onze verbetertrajecten, visie en werkwijze? klik hier of neem direct contact op via mail of bel 026 – 84 89 069  voor een afspraak.